GDPR

ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

GRAFIS SLOVAKIA, s.r.o.

(ďalej len ,,zásady“)  

1. INFORMÁCIE O GRAFIS SLOVAKIA, s.r.o.

1.1. Tieto zásady spracúvania osobných údajov spoločnosti GRAFIS SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 36 759 571, so sídlom Štefánikova 735/44, 90301, Senec, zapísanej v obchodnom registriOkresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 45307/B (ďalej len ,,GRAFIS SLOVAKIA“) upravujú zásady spracúvania osobných údajov zákazníkov GRAFIS SLOVAKIA, s.r.o, ktorí uskutočnia objednávku:

-prostredníctvom webových stránok GRAFIS SLOVAKIA, s.r.o., (www.grafis-sk.com)

-priamo zaslaním na emailové adresy (grafis-sk@grafis-sk.com, objednavky@grafis-sk.com)

-osobne na predajni alebo telefonicky

(ďalej len „zákazník“).

1.2. GRAFIS SLOVAKIA, s.r.o. pôsobí pri spracovaní osobných údajov ako správca a určuje tak, za akým účelom a akými prostriedkami bude dochádzať k spracúvaniu osobných údajov.

2. AKÉ ÚDAJE SPRACOVÁVÁME?

2.1. Údaje poskytnuté zákazníkmi. GRAFIS SLOVAKIA, s.r.o. spracováva osobné údaje o svojich zákazníkoch, ktoré mu poskytnú pri vytvorení objednávky a vedie evidenciu týchto objednávok.

2.2. GRAFIS SLOVAKIA, s.r.o. spracováva osobné údaje svojich zákazníkov v nasledovnom rozsahu: komplet firemné údaje alebo meno a priezvisko kupujúceho, adresa/y, telefónne číslo/á, e-mail.

2.3. GRAFIS SLOVAKIA, s.r.o. nezhromažďuje a ani nespracováva akékoľvek citlivé osobné údaje svojich zákazníkov uvedené v príslušných ustanoveniach zákona č. 18/2018 Z.z. O ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679(ďalej len ,,nariadenie GDPR“).

3. PRE AKÉ ÚČELY ÚDAJE SPRACOVÁVAME?

3.1. GRAFIS SLOVAKIA, s.r.o. spracováva osobné údaje zákazníkov za účelom vybavenia ich objednávky tj. na plnenie zmluvy medzi GRAFIS SLOVAKIA, s.r.o. a zákazníkom. Spracovanie osobných údajov v tomto prípade zahŕňa všetky činnosti od zaevidovania objednávky, jej spracovanie, vrátane zaplatenia a doručenia objednaného tovaru.

3.2 Po splnení zmluvy GRAFIS SLOVAKIA, s.r.o. využíva osobné údaje z evidencie objednávok pre ďalšie účely. Je v  oprávnenom záujme GRAFIS SLOVAKIA, s.r.o. udržovať celú evidenciu objednávok z dôvodu právnej ochrany pred budúcimi spormi.

4. KTO MÁ PRÍSTUP K ÚDAJOM?

4.1. Osobné údaje zákazníka sú spracovávané GRAFIS SLOVAKIA, s.r.o. a jeho pracovníkmi.

4.2. GRAFIS SLOVAKIA, s.r.o. ďalej ako správca poveruje spracovaním osobných údajov ďalšie subjekty, ako tzv. sprostredkovateľov v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a nariadenia GDPR.

GRAFIS SLOVAKIA, s.r.o. má uzatvorenú zmluvu napr. s nasledovnými sprostredkovateľmi:

 • prepravné a logistické spoločnosti

   

 • účtovnícka firma a iné spoločnosti, ktoré spracovávajú administratívnu agendu z dôvodu štátom splnenia colných poviností

5. AKO DLHO ÚDAJE SPRACOVÁVAME?

  1. GRAFIS SLOVAKIA, s.r.o. spracováva osobné údaje svojich zákazníkov na účely plnenia zmluvy po celú dobu vybavovania objednávky, vrátane jej zaplatenia a doručenia tovaru. Zo zákona GRAFIS SLOVAKIA, s.r.o. následne uchováva niektoré údaje obsiahnuté v účtovných dokladoch.

  2. Údaje z evidencie objednávok potom taktiež využívame k naplneniu našej zákonnej povinnosti archivovať dokumentáciu z dôvodu možnej finančnej kontroly, a to po dobu 10 rokov.

5.3 Vzhľadom k zákonnej záručnej lehote za akosť tovaru, premlčacia lehota, fungovanie súdneho systému musí GRAFIS SLOVAKIA, s.r.o. spracovávať osobné údaje zákazníkov z evidencie objednávok po dobu 6 rokov. Údaje z evidencie objednávok potom taktiež GRAFIS SLOVAKIA, s.r.o. využíva k naplneniu svojej zákonnej povinnosti archivovať dokumentáciu z dôvodu možnej finančnej kontroly, a to po dobu 10 rokov.6. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA?

6.1. V súvislosti so spracovaním osobných údajov sa zákazníci môžu obrátiť na GRAFIS SLOVAKIA, s.r.o. a požadovať:

 • Informácie ohľadom osobných údajov, ktoré GRAFIS SLOVAKIA, s.r.o. spracováva, o účele a povahe spracúvania osobných údajov, vrátane informácie o prípadných príjemcoch osobných údajov mimo GRAFIS SLOVAKIA, s.r.o.. Všeobecné informácie o činnostiach spracovania osobných údajov sú obsiahnuté v týchto zásadách.

 • Prístup k údajom, ktoré zákazníci poskytli GRAFIS SLOVAKIA, s.r.o. pri vytvorení objednávky. V prípade uplatnenia tohto práva GRAFIS SLOVAKIA, s.r.o. zákazníkom potvrdí, či a aké konkrétne osobné údaje sú spracovávané a prípadne budú zákazníkom tieto údaje sprístupnené spolu s informáciami o ich spracovaní.

 • Opravu osobných údajov, ak sú akokoľvek nepresné alebo neúplné. Iba v prípade aktuálnych údajov zákazníkov môže GRAFIS SLOVAKIA, s.r.o. správne vybaviť ich objednávku.

Vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu (napr. blokáciu, opravu, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov), ak sa zákazníci domnievajú, že GRAFIS SLOVAKIA, s.r.o. spracováva ich osobné údaje v rozpore s ochranou ich osobného a súkromného života alebo v rozpore s právnymi predpismi.

 • Výmaz osobných údajov (tzv. právo byť zabudnutý) alebo ich obmedzené spracovanie, ak už nie sú potrebné na uvedené účely, alebo ak už GRAFIS SLOVAKIA, s.r.o. nemá zákonný dôvod osobné údaje spracovávať, vrátane prípadov, keď s ich ďalším spracovaním zákazníci nesúhlasia. V rámci splnenia uvedených podmienok GRAFIS SLOVAKIA, s.r.o.osobné údaje zákazníkov úplne alebo čiastočne zlikviduje.

 • Prenesenie automatizovane spracovávaných osobných údajov získaných na základe súhlasu zákazíka od GRAFIS SLOVAKIA, s.r.o. k inému subjektu, kedy GRAFIS SLOVAKIA, s.r.o. odovzdá osobné údaje zákazníka v bežne používanom formáte zákazníkovi alebo inému správcovi podľa želania zákazníka.

  1. Zákazníci GRAFIS SLOVAKIA, s.r.o. majú možnosť obrátiť sa v prípade porušenia povinností zo strany GRAFIS SLOVAKIA, s.r.o. so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov.

    

7. BEZPEČNOSŤ

7.1. GRAFIS SLOVAKIA, s.r.o. dbá na bezpečnosť osobných údajov svojich zákazníkov. Nakladanie s osobnými údajmi prebieha plne v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane nariadenia GDPR. GRAFIS SLOVAKIA, s.r.o. kladie pri spracovaní osobných údajov veľký dôraz na technické aj organizačné zabezpečenie spracúvaných údajov.

7.2. Všetky osobné údaje v elektronickej forme sú uložené v databázach a systémoch, ku ktorým majú prístup iba osoby, ktoré potrebujú s osobnými údajmi bezprostredne nakladať na účely uvedené v týchto pravidlách, a to len v nevyhnutnom rozsahu. Prístup k týmto osobným údajom je chránený heslom a firewallom. Zabezpečenie osobných údajov je zo strany GRAFIS SLOVAKIA, s.r.o. pravidelne testované a ochranu priebežne vylepšujeme.

8. KONTAKT

8.1. S akýmikoľvek pripomienkami ohľadne spracovania osobných údajov, alebo v prípade uplatnenie svojich práv sa môžu zákazníci obrátiť na kontaktnú e-mailovú adresu GRAFIS SLOVAKIA, s.r.o.: grafis-sk@grafis-sk.com alebo na tel.č.: +421909180960

9. ÚČINNOSŤ

9.1. Tieto zásady sú účinné od 25.05.2018.

 

 

 

INFO

DODANIE TOVARU

KONTAKT

 
 
Copyright 2021 - 2024 © www.grafis-sk.com